اثبات مالکیت با سند عادی
فهرست مقالات

اثبات مالکیت با سند عادی

استناد به یک سند عادی همچون مبایعه‌نامه یا قرارداد خرید و فروش، می‌تواند به خواهان این امکان را بدهد که از فروشنده یا مالک سابق، بر اساس آن سند، درخواست صدور یک سند رسمی مالکیت از دادگاه کند. به عنوان مثال، فرض کنید یک فروشنده، پس از انجام فروش یک ملک به یک خریدار، نتوانسته باشد مراحل ثبت اسناد رسمی در دفترخانه را انجام دهد و ملک را به شخص دیگری بفروشد. در چنین شرایطی، خریدار می‌تواند با اسنادی که به امضای فروشنده مبتنی است، در دادگاه عمومی و حقوقی اقدام به ارائه دادخواست کند و از فروشنده خواهد خواست که به تنظیم یک سند رسمی مالکیت اقدام کند.

 

دادخواست اثبات مالکیت با سند عادی چیست؟

برای تنظیم دادخواست اثبات مالکیت با سند عادی، فرم چاپی خاصی استفاده می‌شود که مشخصات طرفین دعوی، موضوع دعوی، بهای خواسته و سایر جزئیات مهم در آن قید می‌شود. این کار به دلیل داشتن ابعاد تخصصی حقوقی نیاز به تخصص وکیل دادگستری دارد. بنابراین، توصیه می‌شود که برای انجام این کار، به یک وکیل دادگستری متخصص در حقوق مالکیت مراجعه کنید. همچنین، مشاوره حقوقی با وکلای دادگستری نیز می‌تواند کمک زیادی به شما کند.

برای اینکه دادخواست اثبات مالکیت با سند عادی در دادگاه رسیدگی شود، باید شرایط زیر فراهم باشد:

 1. مشخصات خواهان:
  • نام، نام خانوادگی، نشانی محل اقامت و سایر مشخصات خواهان.
  • خواهان شخصی است که دعوای حقوقی به درخواست او آغاز می‌شود. او با استناد به سند عادی ادعای مالکیت بر ملک را دارد.
 2. مشخصات خوانده یا خواندگان:
  • نام، نام خانوادگی، نشانی محل اقامت و سایر مشخصات خوانده یا خواندگان.
  • خوانده کسی است که به ادعای خواهان، مکلف به تنظیم سند رسمی به نام او یا انجام تعهد دیگر می‌باشد.
 3. موضوع دعوی:
  • ذکر موضوع دعوی؛ به عنوان مثال، الزام به تنظیم سند رسمی مالکیت بر ملک یا خودرو.
 4. مدارک و منضمات:
  • ارائه مدارک و منضمات؛ این شامل مبایعه‌نامه، قرارداد خرید و فروش، و سند عادی‌های دیگر است که مالکیت خواهان با استناد به آنها اثبات می‌شود.
  • اگر خواهان از شهادت شهود بهره‌مند شود، نام شهود و مشخصات شناسایی آنان نیز باید در این بخش ذکر شود.

 

 

نمونه دادخواست اثبات مالکیت

با احترام و ادب

رئیس محترم دادگاه عمومی و حقوقی اصفهان

محل دادگاه: ……………………

شماره پرونده: ………………..

نوع دعوی: اثبات مالکیت با سند عادی

خواهان: (نام و نام خانوادگی خواهان)، دارنده کارت ملی شماره ………، با شماره تماس ……… و آدرس محل اقامت ……….

خوانده: (نام و نام خانوادگی خوانده)، دارنده کارت ملی شماره ………، با شماره تماس ……… و آدرس محل اقامت ……….

موضوع دعوی: اثبات مالکیت بر ملک

مدعی: (نام و نام خانوادگی خواهان)

مدعی به اینگونه می‌داند:

 1. در تاریخ 21/5/1401 یک واحد منزل مسکونی به مساحت …… در محل …….. را از خوانده خریداری نموده است.
 2. این معامله به وسیله قرارداد مبایعه‌نامه مورخ …….. به ثبت رسیده است، که نسخه آن به پرونده پیوست می‌گردد (پیوست 1).
 3. با وجود انجام تعهدات مالی خود به موجب مبایعه‌نامه، خوانده از حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی به نام خواهان خودداری می‌نماید.

به همین دلیل و با توجه به موارد فوق، خواهان از دادگاه محترم تقاضا دارد:

 1. خوانده ملزم به تنظیم سند رسمی مالکیت بر املاک مورد اشاره گردد.
 2. خوانده ملزم به پرداخت وجه التزام به مبلغ ….. به خواهان شود.
 3. هزینه‌های دادرسی به عهده خوانده قرار گیرد.

تاریخ: ………………..

امضاء: ………………..

 

 

شیوه رسیدگی به دادخواست اثبات مالکیت

پس از وصول پرونده به دفتر دادگاه عمومی و حقوقی، مراحل رسیدگی به دادخواست اثبات مالکیت به شکل زیر است:

 1. بررسی تکمیل بودن دادخواست:
  • مدیر دفتر ابتدا دادخواست را از حیث تکمیل بودن اطلاعات بررسی می‌کند.
  • در صورت وجود نقصی مانند اطلاعات ناقص یا اشتباه در محل اقامت خواهان، مدیر دفتر قرار رفع نقص را صادر می‌کند.
 2. رفع نقص:
  • خواهان به اطلاع داده می‌شود تا نقص‌های موجود در دادخواست را اصلاح و تکمیل کند.
  • پس از رفع نقص و اطمینان از تکمیل بودن دادخواست، پرونده جهت ادامه مراحل به دادرس شعبه حقوقی ارسال می‌شود.
 3. بررسی اولیه توسط دادرس:
  • دادرس شعبه حقوقی دادخواست و پیوست‌های آن را به صورت اولیه بررسی می‌کند.
  • در صورتی که اطلاعات دادخواست و اسناد پرونده کامل و مطابق با قوانین باشند، دستور تعیین وقت رسیدگاه صادر می‌شود.
 4. تعیین وقت رسیدگاه:
  • مدیر دفتر دادگاه تعیین وقت رسیدگاه را انجام می‌دهد.
  • اطلاعیه تعیین وقت به طرفین و وکلای آنان ابلاغ می‌شود.
 5. رسیدگاه در دادگاه:
  • در وقت مقرر، طرفین و وکلای آنان به دادگاه حاضر می‌شوند.
  • دادرس شعبه حقوقی پس از گوش کردن به دفاع و ادله‌های طرفین، به بررسی موارد حاکمیت و اعمال قوانین مربوطه می‌پردازد.
 6. صدور حکم:
  • پس از بررسی دقیق موارد، دادرس شعبه حقوقی حکم نهایی صادر می‌کند.
  • حکم شامل تعیین مالکیت، الزام به تنظیم سند رسمی، مبالغ در صورت وجود خسارت، و هزینه‌های دادرسی است.

در این راستا، رعایت فرآیند مراحل و اصول حقوقی از اهمیت بسیاری برخوردار است تا رسیدگاه به دادخواست با دقت و عدالت انجام شود.