اخذ گواهی انحصار وراثت
فهرست مقالات

اخذ گواهی انحصار وراثت

گواهی حصر وراثت یک سند رسمی است که توسط دادگاه یا شورای حل اختلاف صادر می‌شود و به وراثان متوفی اجازه می‌دهد که اموال و دارایی‌های او را به ارث ببرند. در ایران، بر اساس قوانین موضوعه، شورای حل اختلاف محل اقامت متوفی مرجع صالح برای اخذ گواهی انحصار وراثت است.

در صورتی که محل اقامت متوفی در داخل کشور باشد، شورای حل اختلاف محل اقامت متوفی مسئول اصلی صدور گواهی حصر وراثت است. این شورا در شهرها و نواحی مختلف کشور فعالیت دارد و وظیفه حل اختلافات مربوط به امور مالی وراثت را بر عهده دارد.

در صورتی که متوفی در خارج از کشور اقامت داشته باشد، شورای حل اختلاف شهر تهران مرجع صالح برای صدور گواهی انحصار وراثت می‌شود. این موضوع به این دلیل است که شهر تهران به عنوان مرکز اصلی امور قضائی و حل اختلافات کل کشور شناخته می‌شود.

وراثان می‌توانند با ارائه مدارک مرتبط و درخواست به شورای حل اختلاف، اقدام به دریافت گواهی حصر وراثت کنند. این گواهی نقش مهمی در اثبات خویشاوندی و انحصار حقوق وراثت دارد و معمولاً به عنوان اسناد رسمی در امور مالی و حقوقی مورد قبول است.

 

مشخصات درخواست گواهی حصر وراثت

مطابق ماده 360 قانون امور حسبی در ایران، برای درخواست گواهی حصر وراثت، باید یک درخواست نامه کتبی تنظیم شود. درخواست نامه باید حاوی اطلاعات زیر باشد:

 1. نام و مشخصات درخواست کننده:
  • نام و نام خانوادگی
  • شماره شناسنامه یا کد ملی
  • اقامتگاه
 2. نسبت درخواست کننده با متوفی:
  • اگر درخواست کننده خود یکی از ورثه متوفی است، باید نسبت مابین خود و متوفی را ذکر کند (مثلاً فرزند، همسر و غیره).
 3. نام ورثه:
  • نام و نام خانوادگی ورثه
  • اطلاعات شناسنامه یا کد ملی ورثه
  • اقامتگاه ورثه
 4. متن درخواست:
  • متن درخواست باید شامل تقاضای تصدیق انحصار وراثت باشد.
 5. اطلاعات اضافی:
  • اطلاعات تکمیلی ممکن است بر اساس موارد خاص دادگاه مورد نیاز باشد.

درخواست می‌تواند در برگه‌های عادی تنظیم شود و به دادگاه تسلیم گردد. این درخواست نقش اساسی در شروع روند حصر وراثت دارد و به دادگاه کمک می‌کند تا نسبت‌ها و اطلاعات مرتبط با وراث بررسی و ثبت شوند. درخواست کننده می‌تواند از وکیل حقوقی نیز به عنوان مشاور حقوقی خود در این فرآیند بهره‌مند شود. وکیل می‌تواند راهنمایی حرفه‌ای ارائه دهد و در تنظیم درخواست و مدارک مورد نیاز کمک نماید.

 

چگونگی اخذ گواهی انحصار وراثت توسط طلبکار

در مواردی که شخصی غیر از ورثه از مال و دارایی‌های متوفی ادعای سهم دارد، این شخص به عنوان “ذینفع در انحصار وراثت” شناخته می‌شود. ذینفعان ممکن است شامل افرادی چون طلبکاران و وصیان باشند که ادعای سهم در اموال متوفی دارند. در این حالت، طلبکاران و وصیان می‌توانند نیز درخواست حصر وراثت نمایند.

 1. طلبکار:
  • طلبکاران افرادی هستند که از متوفی مبلغی را طلب دارند. ممکن است این طلب از قبیل وام، بدهی یا اقساط باشد.
  • برای اثبات ادعای خود، طلبکار باید مدارکی نظیر سند بدهی، قرارداد یا اسناد دیگر مرتبط را ارائه کند.
 2. وصی:
  • وصی نیز فردی است که به موجب وصیت‌نامه متوفی، وظیفه انجام وصیت‌هایی را بر عهده دارد. ممکن است وصی باشد که متوفی اموال خود را به شخص یا اشخاص خاصی وصیت کرده است.
  • برای ادعای سهم در ارث، وصی باید وصیت‌نامه معتبر متوفی را به همراه اسناد اثبات هویت و دسترسی به موجودیت‌های متوفی ارائه کند.