ارث غایب مفقود الاثر 
فهرست مقالات

ارث غایب مفقود الاثر

بر اساس ماده 1011 قانون مدنی، برای تحقق عنوان “غایب مفقودالاثر” بر یک شخص، باید شرایط زیر فراهم باشند:

  1. غیبت: شخص باید از نظر جسمی یا حتی اطلاعاتی از دیدگاه دیگران غایب باشد، به طوری که نه خود او حاضر باشد و نه اطرافیان او از وجود و یا کجا بودن او آگاه باشند.
  2. انقضای مدت زمان نسبتاً طولانی: مدت زمانی طولانی باید از غیبت افتاده باشد. در واقع، از او مدت بالنسبه مدیدی گذشته باشد. این مدت زمان ممکن است در قوانین مختلف و مواضع قانونی متفاوت باشد.
  3. عدم اطلاع از زندگی یا مرگ شخص: در طول غیبت، هیچ خبری از شخص نباید به دست آید. این به این معناست که هیچ شواهد یا اطلاعاتی در خصوص زندگی یا مرگ او در دسترس نباشد.

با توجه به این شرایط، اگر تمامی این موارد در مورد یک شخص وجود داشته باشد، ممکن است او به عنوان “غایب مفقودالاثر” شناخته شود. این موضوع ممکن است در مواقعی که افراد به دلایل مختلفی مانند فرار، ناپدید شدن، یا حتی برخی مواقع طبیعی مانند حوادث ناگوار، برخورد با این شرایط قرار گرفته باشند، اهمیت پیدا کند.

 

ماده 879 قانون مدنی: اگر بین ورثه فردی که به‌طور مفقود الاثر اعلام شده است، غایب مفقود الاثر وجود داشته باشد، سهم او از ارث تا زمان معلوم شدن وضعیت او، کنار گذاشته می‌شود. در صورتی که مشخص شود او پیش از فوت فرد متوفی بوده است، حصه او به ورثه دیگر می‌رسد؛ در غیر این صورت به او یا ورثه‌های او باز می‌گردد.

یکی از شرایط اصلی برای ارث بردن این است که وارث حین فوت متوفی زنده بوده باشد. اگر ثابت شود که وی پیش از فوت متوفی فوت کرده بوده است، سهم ارث به او نمی‌رسد.

در صورتی که مشخص شود که غایب مفقود الاثر بعد از فوت متوفی فوت کرده است، ارث به او تعلق می‌گیرد. اما چون او همچنین فوت کرده است، سهم ارث او به ورثه‌های او منتقل می‌شود. اگر زنده بازگردد، ملزم به بازپرداخت سهم ارثش به ورثه‌های خود خواهد بود.

در صورتی که غایب مفقود الاثر تکلیف اداره اموال خود را تعیین نکرده باشد و هیچ فردی هم نباشد که به عنوان مسئول امور او تعیین شده باشد، سهم ارث غایب مانند سایر اموال او به شخص امینی که دادگاه او را تعیین کرده است، سپرده می‌شود تا این شخص آن را برای غایب حفظ و نگهداری کند.