اعتراض به رای صادر شده توسط قاضی
فهرست مقالات

 اعتراض به رای صادر شده توسط قاضی

 1. واخواهی (شکایت از رای غیابی):
  • تعریف: واخواهی به معنای اعتراض به رای غیابی است؛ به عبارت دیگر، شخص محکوم علیه که در دادگاه حاضر نبوده و احکام به غیاب برای او صادر شده است، حق دارد تا 20 روز (در صورت اقامت داخلی) یا 2 ماه (در صورت اقامت خارج از کشور) پس از ابلاغ رای، اعتراض نماید.
  • راه‌های اعتراض: محکوم می‌تواند اعتراض خود را به شکل کتبی به دادگاه ارائه دهد و از اطلاعات و شواهد مرتبط با موضوع استفاده کند. این اعتراض ممکن است به مرور به تجدید نظر تبدیل شود.
 2. تجدید نظرخواهی (اعتراض به رای دادگاه):
  • تعریف: تجدید نظرخواهی به معنای اعتراض به رای دادگاه است. این اعتراض می‌تواند به صورت خودکار اجرا نشود و به معنای مانع شدن از اجرای حکم توسط دادگاه است.
  • علت‌های اعتراض: ممکن است محکوم به دلایل مختلفی از جمله عدم قبولی قاضی، نقض حقوق وی، یا مسائل فنی و قانونی دیگر اعتراض کند.
  • فرایند اعتراض: این اعتراض معمولاً توسط وکیلان انجام می‌شود. آنها می‌توانند درخواست تجدید نظرخواهی را به دادگاه ارائه دهند و شواهد و ادله مرتبط را ارائه کنند. اگر دادگاه تجدید نظرخواهی را پذیرفت، ممکن است موضوع به دادگاهی با قاضی متفاوت منتقل شود.
  • نقش وکلا: وکلای متخصص در این زمینه می‌توانند به عنوان نمایندگان محکوم به او کمک کنند و درخواست تجدید نظرخواهی را به نحو بهینه ارائه دهند.

در هر دو مورد، اهمیت داشتن شواهد قانونی، مدارک مرتبط و نقض‌های احتمالی در رای قاضی بسیار حیاتی است تا اعتراض با موفقیت مواجه شود.

 

ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات

ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات در ایران به شکل زیر است:

ماده 30: در صورتی که هر یک از شهروندان به دلیل اشتباه یا تقصیر یک قاضی می‌پندارد که زیانی به او وارد شده است، باید در ابتدا دادخواست خود را جهت اثبات اشتباه یا تقصیر به دادگاه عالی انتظامی قضات تقدیم کند. پس از صدور حکم در این دادگاه که به تقصیر یا اشتباه اظهار شده باشد، می‌تواند با ارائه اسناد مربوط به میزان وارد شده به او زیان، حکم دادگاه عالی انتظامی قضات را به مراجع عالی عدالت اداری ارائه دهد تا مجلس شورای اسلامی بر مبنای آن، از خزانه دولت مبلغ معینی را به عنوان خسارت ادراری پرداخت نماید.

توضیح:

 1. مراحل اثبات تقصیر یا اشتباه قاضی:
  • ابتدا، شخص متضرر باید دادخواست خود را به دادگاه عالی انتظامی قضات تقدیم کند.
  • اگر این دادگاه به تقصیر یا اشتباه قاضی اظهار شود و حکم صادر شود، شخص متضرر می‌تواند به مرحله بعدی بروید.
 2. تعیین میزان خسارت:
  • شخص متضرر باید با ارائه اسناد مربوط به میزان زیان به دادگاه عمومی حقوقی تهران مراجعه کند.
  • این دادگاه بر اساس حکم دادگاه عالی انتظامی قضات، میزان خسارت را تعیین کرده و حکم به جبران خسارت می‌دهد.
 3. پرداخت خسارت ادراری:
  • حکم دادگاه عمومی حقوقی تهران به مراجع عالی عدالت اداری ارائه می‌شود.
  • مجلس شورای اسلامی بر مبنای این حکم، خسارت را از خزانه دولت به شخص متضرر پرداخت می‌کند.

این روند نشان‌دهنده مسیر حقوقی است که شخص متضرر باید طی کند تا بتواند از خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی جبرانی گردد.