تامین دلیل
فهرست مقالات

تامین دلیل

موضوع بحث ما در خصوص تامین دلیل است و می‌خواهیم به بررسی شرایط و ویژگی‌های تامین دلیل و تفاوت تامین دلیل با تامین خواسته و مواردی از این قبیل بپردازیم هنگامی که شکایتی بر علیه شخص مطرح می‌شود عوامل متعددی در خصوص پرونده تاثیر گذار می باشد از جمله این موارد می‌توان به مواردی مثل گفته ها توانایی وکیل و ویژگی های دیگر اشاره کرد اما یکی از ویژگی‌های مهم که می‌تواند کمک شایانی در صدور حکم و اثبات وقایع باشد مشخص شدن دلیل دعوا است که می‌توان این امر را
با توجه به تامین دلیل اثبات کرد هنگامی که فرد در دادگاه موفق می‌شود که دلایل کافی جهت اثبات حرف هایش ارائه کند پس هر شخصی که دلایل و ادله مفید و کافی به دادگاه ارائه کند می‌توان گفت که می توان در آن محاکمه پیروز باشد یکی از ویژگی‌های مهم در این امر همین تامین دلیل است که می‌توان به اعتبار بخشیدن به ادله و سندهای موجود در زمانی که نیاز به اثبات آن قضیه دارد استفاده کرد تامین کردن ادله و دلیل کافی یکی از شیوه‌ها می‌باشد که توسط قانون در نظر گرفته شده و در دادگاه‌ها مورد
استفاده قرار می‌گیرد که این تامین دلیل انواع مختلفی دارد

تعریف:

در تعریف تامین دلیل می‌توان گفت که تامین به معنی حفظ کردن می باشد و به این معنا و مفهوم هست که فرد برای اثبات دلیل خود می خواهد آن ادله‌ای که مورد نظرش هست را حفظ کند که بتواند بعداً به آن استناد کند و باعث شود که آن دلیل از بین نرود یعنی در آینده می‌خواهد از آن دلیل استفاده کند برای همین موضوع هم فرد می‌تواند از دادگاه بخواهد که دلایل آن را تامین کند و با این کار از دلایل و مستند‌های خویش صورت برداری به عمل آمده و در آینده می‌توان کمک رسان فرد باشد.

تفاوت تامین دلیل با تامین خواسته:

در تعریف و تفاوت تامین خواسته باید گفت که تامین خواسته برای پیشگیری کردن است نبود مال خوانده در موقع اجرا شدن حک است ولی تامین دلیل برای این است که دلایل پرونده مورد نظر حفظ شود که در آینده می‌خواهد برای اثبات ادعا از آنها استفاده شود
مواد مرتبط:
ماده ۱۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی:
هرگاه در اثنای دادرسی، تابعیت خارجی خواهان یا تجدیدنظر خواه کشف شود و یا تابعیت ایران از او سلب و یا سبب معافیت از تامین از او زایل گردد، خوانده یا تجدیدنظر خوانده ایرانی می‌تواند درخواست تامین نماید.
ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی
دادگاه مکلف است نسبت به درخواست تامین، رسیدگی و مقدار و مهلت سپردن آن را تعیین نماید و تا وقتی تامین داده نشده است دادرسی متوقف خواهد ماند. در صورتی که مدت مقرر برای دادن تامین منقضی گردد و خواهان تامین نداده باشد در مرحله نخستین به تقاضای خوانده و در مرحله تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر خوانده، قرار رد دادخواست صادرمی‌گردد.
ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی
در مواردی که اشخاص ذی نفع احتمال دهند که در اینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذر یامتعسر خواهد شد، می‌توانند از دادگاه درخواست تامین آنها را بنمایند. مقصود از تامین در این موارد فقط ملاحظه و صورت برداری از اینگونه دلایل است.
ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی
درخواست تامین دلیل ممکن است در هنگام دادرسی و یا قبل از اقامه دعواباشد.
ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی
درخواست تامین دلیل چه کتبی یا شفاهی باید حاوی نکات زیرباشد:
۱- مشخصات درخواست کننده و طرف او.
۲- موضوع دعوایی که برای اثبات آن درخواست تامین دلیل می‌شود.
۳- اوضاع و احوالی که موجب درخواست تامین دلیل شده است.
ماده ۱۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی

دادگاه طرف مقابل را برای تامین دلیل احضار می نماید ولی عدم حضور او مانع ازتامین دلیل نیست. در اموری که فوریت داشته باشد دادگاه بدون احضار طرف اقدام به تامین دلیل می نماید.
ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی
تامین دلیل برای حفظ آن است و تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده، با دادگاه می‌باشد.