تکلیف حقوق مادر بعد از فوت
فهرست مقالات

تکلیف حقوق مادر بعد از فوت

بر اساس ماده 82 قانون مدنی ایران، حقوق مادر پس از فوت به افرادی که در زیر شرایط خاص قرار دارند تقسیم می‌شود. این حقوق عبارتند از:

 1. در صورتی‌ که مادر فوت شده بازنشسته و تحت پوشش قانون تامین اجتماعی بوده است:
  • شوهر (در صورت عقد دائمی)
  • فرزندان
  • پدر و مادر متوفی
 2. در صورتی که مادر فوت شده تحت پوشش قانون استخدام کشوری بوده است:
  • شوهر (در صورت عقد دائمی)
  • فرزندان
  • پدر و مادر متوفی
  • نوادگان متوفی (در صورتی که پدر و مادر آن‌ها فوت شده باشد)

در هر یک از موارد فوق، تقسیم حقوق مادر بین افراد مذکور بر اساس قوانین و مقررات مربوط به هر کدام از موارد انجام می‌شود. برای مثال، در مورد بازنشستگان، قانون تامین اجتماعی دارای مقررات خاصی است که تعیین می‌کند چگونه این حقوق باید تقسیم شوند. همچنین، قوانین استخدام کشوری نیز مقررات خود را در این زمینه دارند.

سهم الارث وارثین متوفی در صورت بازنشستگی و تحت پوشش قانون تامین اجتماعی بودن

در مورد وراثت بازنشستگی و تحت پوشش قانون تامین اجتماعی، ماده 83 قانون مدنی ایران تعیین کرده است که سهم الارث وارثین متوفی بر اساس شرایط خاصی تقسیم می‌شود. این تقسیمات به شرح زیر است:

 1. سهم الارث شوهر:
  • سهم الارث شوهر متوفی در صورت بازنشستگی و تحت پوشش قانون تامین اجتماعی، برابر با 50 درصد از حقوق بازنشستگی و تامین اجتماعی وی خواهد بود.
 2. ارثیه فرزندان:
  • ارثیه فرزندان نیز به میزان 25 درصد از حقوق بازنشستگی و تامین اجتماعی وی به ارث می‌رسد.
 3. تقسیم در صورت فوت یا عدم شرایط دریافت:
  • اگر هر یک از وارثین (شوهر یا فرزندان) نیز فوت کنند یا شرایط دریافت حقوق بازنشستگی و تامین اجتماعی را نداشته باشند، سهم الارثی مربوط به آن فرد، میان باقی بازماندگان تقسیم می‌شود.

این تقسیمات بر اساس ماده 83 قانون مدنی ایران انجام می‌شود و برخی شرایط خاص را برای وراثت حقوق بازنشستگی و تامین اجتماعی تعیین می‌کند.

 

سهم الارث وارثین متوفی در صورت تحت پوشش قانون استخدام کشوری بودن

در صورتی که متوفی تحت استخدام یک شرکت یا ارگان دولتی (قانون استخدام کشوری) بوده و فوت کند، ماده 87 قانون مدنی ایران تعیین می‌کند که حقوق وی باید به تساوی میان وارثینش تقسیم شود. این تقسیمات به شرح زیر است:

 1. تساوی تقسیم بین وارثین:
  • حقوق متوفی به تساوی بین وارثین (شوهر، فرزندان، پدر و مادر متوفی) تقسیم می‌شود.
 2. ضبط سهم الارثی در صورت فوت یکی از وارثین:
  • اگر یکی از وارثین متوفی نیز فوت کند، سهم الارثی که بر اساس ماده 87 قانون مدنی برای او تعیین شده بود، بین دیگر بازماندگان تقسیم نمی‌شود و به نفع صندوق بازنشستگی کشوری ضبط خواهد شد.

این تدابیر به منظور حفظ حقوق و تسهیل در تقسیم به عنوان وارثین می‌باشد و به نحوی از وقوع تقسیمات متعارض جلوگیری می‌کند.

 

شرایط دریافت حقوق متوفی در صورتی بازنشستگی و تحت پوشش قانون تامین اجتماعی بودن

برای دریافت حقوق مادر فوت شده که بازنشسته بوده و تحت پوشش قانون تامین اجتماعی بوده است، شرایط خاصی وجود دارد که به شرح زیر می‌باشد:

 1. شوهر:
  • شوهر تنها می‌تواند از حقوق متوفی بهره‌مند شود اگر تحت تکفل مادر فوت شده بوده باشد.
  • سن شوهر بیش از 60 سال باید باشد.
  • شوهر نباید مستمری از سازمان تامین اجتماعی دریافت کند.
  • در مواردی که شوهر کمتر از 60 سال دارد، اما از کار افتاده است، نیاز به تشخیص کمیسیون پزشکی و اثبات از کار افتادگی دارد تا سهمی از ارثیه را دریافت کند.
 2. فرزندان:
  • فرزند دختر می‌تواند تا هر سنی از حقوق بازنشستگی مادر فوت شده بهره‌مند شود، اما نباید شاغل باشد و تحت پوشش بیمه باشد.
  • فرزند پسر تا سن 20 سالگی می‌تواند از حقوق بازنشستگی مادر فوت شده بهره‌مند شود. اگر ادامه تحصیل داشته باشد یا معلول باشد، این حق تا سن 25 سالگی ادامه پیدا می‌کند.
 3. پدر و مادر:
  • اگر پدر و مادر تحت تکفل مادر فوت شده بوده و در عین حال هیچ مستمری از سازمان‌های تامین اجتماعی نگیرند، می‌توانند با تشخیص کمیسیون پزشکی و اثبات از کار افتادگی، سهمی از ارثیه را دریافت کنند.
  • شرایط دیگر نیز ممکن است در نظر گرفته شود، از جمله بیشتر از 60 سال بودن سن پدر و بیشتر از 55 سال بودن سن مادر.