خلع ید و دفاع از آن
فهرست مقالات

خلع ید و دفاع از آن

طرح دفاع خلع ید مکمل دادخواستی است که برای رفع تصرف از غاصب به محکمه ارسال شده است. مالک به شخصی گفته می شود که مالک اصلی ملک است یا شخص دیگری که به هر دلیلی در ملک تصرف کرده یا از منافع آن استفاده می کند. سپس در نتیجه موجب شکایت مالک از غاصب می شود. شکایت شخص در قالب دادخواست و لایحه خلع ید تقدیم می شود که در ادامه به نحوه تنظیم این لایحه و ویژگی های قانونی و شرایط تقدیم آن می پردازیم

لایحه دفاعیه خلع ید

لایحه دفاعیه رفع توقیف یکی از راه های اعتراض و طرح دعوی است. هنگام تنظیم لایحه باید به نکات مهم توجه کرد زیرا همانطور که می دانید  تنظیم لایحه بسیار مهم است، اگر لایحه پیشنهادی قانونی باشد یا دارای زبان غیر رسمی باشد، می تواند تاثیرات متفاوتی در درخواست داشته باشد. دعاوی مربوط به یکی از انواع دعاوی ملکی باید در دادگاه محل وقوع ملک اقامه شود. هنگام تهیه لایحه باید به مدارک مربوط به لایحه توجه کنید. اگر سند مالکیت معتبر نیست باید به لایحه یا درخواست پیوست شود زیرا داشتن اصل سند برای تصمیم گیری مهم است. لایحه مورد نظر یکی از دعاوی مالی محسوب می شود، لذا در حین تنظیم لایحه حسب نیاز باید هزینه های قانونی پرداخت و به مراجع ذیربط مراجعه شود. همچنین لازم به یادآوری است که این لایحه باید حاوی مقررات قانونی مربوط به خلع ید باشد و در عنوان آن قید شود که این لایحه مربوط به خلع ید است. زیرا اگر صفت اشتباه یا مشابه در آنجا ذکر شود، ممکن است برای حل مشکل اصلی دچار مشکل شوید. لایحه مذکور دارای ویژگی های خاصی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت

ویژگی های لایحه دفاعیه

رعایت مشخصات اصلی خوانده در آماده سازی و همچنین ارائه او به دادگاه حائز اهمیت است. وقتی خواهان بخواهد در اموال خود به صورت چنین تصرف کند باید ادعای صحیح خود را در لایحه ثابت کند. همچنین ممکن است تصرف شخصی، برای مثال بر اساس اجاره نامه از مالک یا با رضایت مالک، غیرقانونی باشد. در نتیجه می توان در تهیه و ارائه لایحه فوق بر ویژگی های آن تمرکز کرد تا این ویژگی ها به وضوح تبیین شود;

خواهان دعوی، مالک اصلی ملک است و باید مالکیت خود را نشان دهد.

اگر توقیف غیر قانونی باشد، اثبات آن بر عهده مدعی است

شرایط اولیه تنظیم لایحه دفاع از تخلیه در دادگاه

زمانی که لایحه دفاعیه تخلیه به دادگاه ارائه می شود در صورت داشتن شرایط لازم مورد قبول دادگاه قرار می گیرد. این سه شرط به شرح زیر است؛

دعاوی مربوط به خلع ید مختص اموال غیرمنقول است. اموال غیرمنقول شامل خانه، باغ، مغازه و غیره است. در رابطه با اموال منقول نمی توانید در مورد عنوان خلع ید به دادگاه شکایت کنید.

دو الزام اصلی دیگر همان ویژگی های ذکر شده در مقاله بالا هستند. یکی از شروط اصلی خلع ید ملک خلع ید شده است و دوم اینکه متقاضی باید مالکیت ملک را ثابت کند.

برای ارائه این لایحه لازم است مدارک لازم به لایحه اضافه شود که شامل؛ اسناد و مدارک صحیح و کافی، اسناد مالکیت ملک، رسیدگی به اموال توسط اداره ثبت، اظهارات شهود و گزارش کارشناسی در مورد اجرت المثل و ارزش ریالی ملک، همه باید درلایحه یا دادخواست ذکر شود و  به دادگاه صالح ارسال شود.