سهم مرد از ارث زن
فهرست مقالات

سهم مرد از ارث زن

صحبت از ترکه (وارثین) و تقسیم ارث در قانون مدنی ایران است. در ایران، تقسیم ترکه و میزان سهم ارث‌برداران بر اساس قوانین مدنی تعیین می‌شود. این مقررات در ماده 906 تا 932 قانون مدنی ایران تعیین شده‌اند. میزان سهم ارث‌برداران از ترکه به توجه به ارتباط خویشاوندی، تعداد فرزندان، و وضعیت مالی فرد متوفی متغیر است. در مورد زن و شوهر، سهم هر یک از آن‌ها بسته به وضعیت فرزندان مشخص می‌شود.

  1. اگر زن و شوهر فرزندی نداشته باشند: در این صورت هر یک از زن و شوهر نصف ترکه (50 درصد) را به ارث می‌برند.
  2. اگر زن و شوهر دارای یک فرزند باشند: در این حالت، یک سوم ترکه به همسر متوفی و دو سوم دیگر به فرزند متوفی تعلق می‌گیرد.
  3. اگر زن و شوهر دارای دو یا بیشتر فرزند باشند: در این صورت، نصف ترکه به همسر متوفی و مابقی به فرزندان تقسیم می‌شود. سهم هر فرزند نسبت به تعداد فرزندان تعیین می‌شود.

در صورتی که متوفی وصیت‌نامه داشته باشد و در آن مشخص شود که تقسیم ترکه باید به شکل خاصی انجام شود، تقسیم باید بر اساس وصیت‌نامه انجام شود. در غیر این صورت، تقسیم ترکه بر اساس مقررات ماده 906 تا 932 قانون مدنی ایران انجام می‌شود.

 

سهم مرد از ارث زن در صورت داشتن فرزند

در قانون مدنی ایران، میزان سهم الارث شوهر (یا همسر مرد) از زن (همسر زن) بسته به وجود یا عدم وجود فرزندان مشترک یا ازدواج‌های گذشته زن تعیین می‌شود. مقررات مربوط به این مسئله در ماده 913 قانون مدنی ایران تعیین شده‌اند.

  1. اگر زن (همسر زن) فرزندی نداشته باشد و شوهر (همسر مرد) اولیه او باشد (یعنی ازدواج اولیه داشته باشند)، میزان سهم الارث شوهر از زن یک چهارم (1/4) ترکه می‌باشد.
  2. اگر زن (همسر زن) فرزندی نداشته باشد و شوهر (همسر مرد) دومین همسر او باشد (یعنی ازدواج دومیه داشته باشند)، میزان سهم الارث شوهر از زن یک هشتم (1/8) ترکه می‌باشد.
  3. اگر زن (همسر زن) فرزندی داشته باشد (به‌غضون ازدواج مشترک یا ازدواج‌های قبلی)، میزان سهم الارث شوهر از زن یک چهارم (1/4) ترکه می‌باشدما
  • ماده 913 قانون مدنی ایران مشخص می‌کند که: اگر مرد (همسر مرد) هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم الارث زن (همسر زن) از او در ترکه، یک چهارم از اموال غیرمنقول (مانند ملک و ملکومات) و یک چهارم از کلیه اموال منقول (مانند پول نقد و سپرده‌ها) می‌باشد.