شرایط اعتبار قرارداد ارفاقی و آثار آن
فهرست مقالات

شرایط اعتبار قرارداد ارفاقی و آثار آن

الف) نوع ورشکستگی: ورشکستگی به تقلب نباید ورشکستگی عادی حالتی باشد که تاجر بدون تقصیر یا تقلب، بر اثر شرایط خارجی ورشکسته شده باشد. ورشکستگی به تقصیر حالت تاجر ورشکسته ای است که به دلایلی مانند خرج کردن بیش از حالت عادی در زندگی شخصی اتفاق افتاده باشد. ورشکستگی به تقلب حالتی است که تاجر ورشکسته واقعی نیست، اما با تقلب ورشکسته نشان می‌دهد، مثلاً اموال خود را پنهان می‌کند یا با دیگری تبانی می‌کند.

ورشکستگی به تقصیر مانع انعقاد قرارداد ارفاقی نمی‌شود، اما اگر تاجر به ورشکستگی به تقلب محکوم شده باشد، قرارداد ارفاقی منعقد نمی‌شود. اگر تاجر تحت تعقیب قضایی به عنوان ورشکسته به تقلب باشد، طلبکاران باید تصمیم خود را در مورد قرارداد ارفاقی اعلام کنند.

ب) اعاده اعتبار تاجر ورشکسته: اعاده اعتبار تاجر ورشکسته فرصتی است که قانون به تاجر داده تا با حکم دادگاه اعتبار از دست رفته خود را برگرداند و دوباره فعالیت تجارتی داشته باشد.

ج) رضایت طلبکاران: بر اساس ماده ۴۸۰ قانون تجارت، برای انعقاد قرارداد ارفاقی نیاز به رضایت اکثریت عددی طلبکارانی است که سه چهارم از کلیه طلب‌های تائید شده از ورشکسته را دارند. در غیر این صورت، نتیجه به تصویب نمی‌رسد و جلسه‌ی دیگری در هفته‌ی بعد تشکیل می‌شود.

طلبکاران دارای حق وثیقه: طلبکاران دارای حق وثیقه نمی‌توانند به شمار اکثریت عددی طلبکارانی که موافقتشان را اعلام می‌کنند، افزوده شوند. این امکان مختص طلبکاران ثبت شده است و حق تعقیب شخصی از محل وثیقه باعث وصول طلب خودشان می‌شود و در جمع طلبکاران شرکت نمی‌کنند.

د) تصویب یا تصدیق قرارداد توسط دادگاه: بر اساس ماده ۴۸۶ قانون تجارت، قرارداد ارفاقی باید به تصدیق دادگاه برسد. دادگاه باید صبر کند تا مهلت یک هفته‌ای برای اعتراض گذرد. اگر اعتراضی نباشد یا اعتراض وارد نشود، دادگاه قرارداد را تایید یا تصدیق می‌کند. در صورت اعتراض، قرارداد بی اثر می‌شود.

 

آثار قرارداد ارفاقی

۱) اثر قرارداد ارفاقی نسبت به تاجر (شرکت تجاری):

 • با صدور حکم ورشکستگی، تاجر از انجام امور تجارتی ممنوع می‌شود و مدیر تصفیه مسئولیت اداره تجارت و مدیریت شرکت را به عهده می‌گیرد.
 • با بسته شدن قرارداد ارفاقی، آثار حکم ورشکستگی متوقف می‌شود و تاجر می‌تواند دوباره به فعالیت تجاری خود ادامه دهد. مدیر تصفیه باید اسناد و مدارک مربوط به تاجر را به او تحویل دهد.
 • قرارداد ارفاقی باعث ساقط شدن بخشی از بدهی تاجر و مهلت دادن و قسطی شدن بقیه دیون او می‌شود.

۲) اثر قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکارانی که قرارداد را امضا کردند:

 • قرارداد نسبت به این دسته طلبکاران لازم و قطعی است و تا موعد قرارداد، تاجر به آنها پرداخت نمی‌کند.
 • مطالبات طلبکاران قسطی می‌شود و مدیر تصفیه وظیفه پرداخت این مطالبات را دارد.
 • تاجر متعهد به انجام تعهدات قرارداد ارفاقی می‌شود.

۳) اثر قرارداد ارفاقی نسبت به ثالث (طلبکارانی که قرارداد را امضا نکردند):

 • این دسته از طلبکاران می‌توانند سهم خود را از دارایی تاجر دریافت کنند، اما در آینده حق مطالبه بیشتر ندارند.
 • تا موعد پرداخت مطالبات موافقان قرارداد، این افراد حق دریافت دارند.

۴) اثر قرارداد نسبت به مدیر تصفیه (اداره تصفیه):

 • قرارداد ارفاقی موجب پایان جریان تصفیه و ماموریت مدیر تصفیه می‌شود.
 • وظیفه فروش مال مورد وثیقه بر عهده مدیر تصفیه است.
 • مدیر تصفیه تا پرداخت مطالبات طلبکاران موافق با قرارداد مسئولیت دارد.