شرایط صحت معامله چیست؟
فهرست مقالات

شرایط صحت معامله چیست؟

معامله یا قرارداد، که در اصطلاح حقوقی به عنوان عقد نیز شناخته می‌شود، یکی از مهمترین ابزارها در انجام اموری مانند انتقال مالکیت، خرید و فروش، و دیگر معاملات حقوقی است. با توجه به اهمیت آن و تأثیرات حقوقی آن بر زندگی افراد، قانونگذار مقرراتی را در ماده 190 از قانون مدنی ارائه کرده است که شرایط صحت معامله را تعیین می‌کند. این شرایط شامل موارد زیر می‌شوند:

 1. قصد طرفین و رضایت آن‌ها: این بند به معنای این است که هر دو طرف معامله باید با داشتن اراده و تمایل شخصی، به ایجاد معامله مشترک پرداخته و بدون وجود اکراه یا اجبار مشارکت کنند.
 2. اهلیت طرفین: اهلیت به این معناست که هر دو طرف باید عاقل، بالغ و مختار باشند و از نظر قانونی به اهلیت انجام معامله برخوردار باشند. به عبارت دیگر، طرفین نباید محجور، صغیر، سفیه یا مجنون باشند و از ممنوعیت معامله مستثنی باشند.
 3. مشروعیت جهت معامله: این شرط به معنای این است که هدف و انگیزه ایجاد معامله نباید قانونی یا شرعاً غیرمجاز باشد.
 4. موضوع معین: موضوع معامله باید مشخص و بی‌ارتباط نباشد. این به معنای این است که موضوع معامله باید به طور دقیق تعریف شده باشد و نباید مبهم یا نامعلوم باشد.

علاوه بر این شرایط، عقد خارج از عقد لازم نیز وجود دارد. این عقد لازم، که جدا از یک عقد اصلی است، به منظور جلوگیری از فسخ آن ایجاد می‌شود. طرفین این عقد لازم شرایطی را معین می‌کنند که عدم فسخ عقد اصلی را مشروط می‌کنند.

معاملات و قراردادها نقش مهمی در حیات افراد و جوامع دارند و تعدادی از این شروط و مقررات تضمین می‌کنند که این معاملات به شکل معتبر و معتبر انجام شوند.

 

قصد و رضایت دو طرف در معامله

مواد 191 و 192 از قانون مدنی ایران در مورد شرایط صحت معاملات و عقود مورد استفاده قرار می‌گیرند. این مواد مشخص می‌کنند که چگونه قصد و رضایت طرفین در معاملات باید بیان شود:

 1. قصد ایجاد معامله: بر اساس ماده 191، عقد یا قرارداد معامله با قصد انشاء معامله محقق می‌شود. به عبارت دیگر، طرفین معامله باید با قصد ایجاد معامله به عمل آورند. این قصد می‌تواند به وسیله لفظی یا نوشتاری که دلالت بر داشتن قصد دارد، اعلام شود.
 2. رضایت طرفین: ماده 192 تأکید می‌کند که طرفین معامله باید با میل قلبی و بدون تهدید، اکراه یا اجبار اقدام به ایجاد معامله کنند. این به این معناست که معامله باید بر اساس تمایل شخصی طرفین انجام شود و نباید تحت فشارهای خارجی یا تهدید انجام گیرد.
 3. تاثیر قصد و رضایت: عقد با قصد ایجاد معامله و اعلام قصد توسط طرفین معامله محقق می‌شود. اگر هر یک از طرفین بدون رضایت اقدام به انعقاد قرارداد کند و بعداً رضایت خود را اعلام کند، معامله به صورت صحیح خواهد بود. اما اگر از ابتدا قصد ایجاد معامله و رضایت طرفین وجود نداشته باشد، معامله بطلان می‌یابد.

به طور کلی، این مواد به منظور تأکید بر اهمیت قصد و رضایت طرفین در معاملات و عقود حقوقی تعیین شده‌اند و اطمینان می‌دهند که معاملات با تمایل شخصی و بدون اجبار انجام شوند.

 

اهلیت دو طرف معامله

شرایط صحت عقد و معامله از جمله مسائل مهم در حقوق مدنی هستند، و در این مورد، قوانین تعیین می‌کنند که طرفین معامله یا عقد باید اهلیت داشته باشند. ماده 210 و 211 از قانون مدنی ایران به اهلیت طرفین معامله اشاره می‌کنند. دقیق‌تر در مورد اهلیت طرفین معامله به شرح زیر است:

 1. اهلیت معامله: اهلیت به معنای این است که طرفین معامله باید اهلیت حقوقی داشته باشند. این به این معناست که طرفین باید بالغ و عاقل باشند و به طور قانونی به انجام معامله بپردازند. به عبارت دیگر، اهلیت طرفین به معنای داشتن بلوغ و عقل است.
 2. اهلیت مالی سفیه و صغیر: طرفین معامله نباید سفیه (غیر رشید) یا صغیر باشند. افراد سفیه عمداً عقل معاش ندارند و افراد صغیر به عمر بلوغ نرسیده‌اند. در مورد معاملات مالی با افراد سفیه یا صغیر، معاملات بسته به ماهیت معامله صحیح، باطل یا غیر نافذ ممکن است.
 3. اهلیت مالی صغیر ممیز: در مورد افراد صغیر ممیز (کودکانی که به سن بلوغ نرسیده‌اند اما قادر به تشخیص میان زیبا و زشت نیستند)، معاملات مالی بسته به نفع و مضر بودن معامله تعیین می‌شود. اگر معامله برای افراد صغیر ممیز نفع داشته باشد، معامله صحیح است. اگر معامله برای آن‌ها مضر باشد، معامله باطل است. اگر معامله نه نفع و نه مضر باشد، معامله غیر نافذ خواهد بود، مگر اینکه ولی قهری (ناظر قانونی) یا قیم (قاضی) اذن دهند.
 4. معاملات صغیر ممیز: معاملات با افراد صغیر ممیز برای نفوذ نیاز به اذن ولی قهری یا قیم دارند. ولی قهری ناظر قانونی فرد صغیر ممیز است و قیم نیز قاضی است. این اذن اجازه انجام معامله توسط افراد صغیر ممیز را می‌دهد.

در مورد معاملات با افراد سفیه و صغیر، می‌بایست دقیقاً مشخص شود که معامله نوعی اطمینان حاصل شود که نفع طرفین در نظر گرفته شده و معامله با کلیه مقررات حقوقی مطابقت داشته باشد.

 

مورد معامله

ماده 214 تا 216 از قانون مدنی ایران، شرایط صحت مورد معامله در یک عقد یا قرارداد را مشخص می‌کنند. این شرایط به تفصیل مورد توجه قرار می‌گیرند:

 1. مالیت مورد معامله: مورد معامله باید مال یا تعهد به انجام یک عمل باشد. به عبارت دیگر، موضوع قرارداد باید ارزش مالی داشته باشد. این به معنای این است که قرارداد باید به تبادل مالی میان طرفین مرتبط باشد و موجب تعهد به ایفاء یا تسلیم مورد معامله شود.
 2. منفعت عقلائی مشروع: مورد معامله باید منفعتی داشته باشد که توسط افراد عاقل و معقول به عنوان مشروع تلقی شود. این به معنای این است که موضوع معامله باید تعدادی از ویژگی‌های مورد پذیرش در جامعه را داشته باشد و نباید در تضارب با اصول اخلاقی یا قوانین مخالف باشد.
 3. عدم مبهمی: ماده 216 تأکید می‌کند که مورد معامله باید مشخص و بدون ابهام باشد، مگر در موارد خاصی که علم اجمالی به آن کافی باشد. این به معنای این است که موضوع قرارداد باید به گونه‌ای تعریف شده باشد که برای همه طرفین و افراد عمومی قابل فهم و تفسیر باشد. در غیر این صورت، اگر مورد معامله مبهم باشد، معامله باطل خواهد بود.

این شرایط از اهمیت بالایی برخوردارند و تضمین می‌کنند که معاملات و عقود به شکل معتبر و شرعی انجام شوند و از دست کارهای مبهم یا نامعلوم جلوگیری کنند.

 

جهت و هدف از معامله

شرایط مشروعیت جهت معامله در یک عقد یا قرارداد اهمیت زیادی دارند تا اطمینان حاصل شود که معامله به شکل مشروع و قانونی انجام می‌شود. اصولا، جهت معامله به معنای هدف یا انگیزه‌ای است که هر یک از طرفین معامله از انجام آن دارند. شرایط مشروعیت جهت معامله به شکل زیر می‌توانند مورد توجه قرار گیرند:

 1. مشروعیت جهت معامله: جهت معامله باید مشروع و مجاز باشد. این به معنای این است که هدف از انعقاد عقد نباید با مقررات قانونی یا اصول اخلاقی متضاد باشد. به عبارت دیگر، معامله باید در چارچوب قوانین و مقررات معتبر انجام شود.
 2. نامشروعیت و نامجازی جهت معامله: اگر جهت معامله نامشروع و نامجاز باشد، معامله باطل و غیر معتبر خواهد بود. به عنوان مثال در موردی که یک شخص قصد دارد یک معامله را با هدفی نامشروع نظیر تقلب یا تخریب انجام دهد، معامله باطل خواهد بود.
 3. تطابق با اصول عدالت: جهت معامله نیز باید با اصول عدالت و تعادل اجتماعی در تطابق باشد. این به معنای این است که معامله نباید به ضرر یکی از طرفین و به سود طرف دیگر باشد.
 4. تعارض با اصول اخلاقی: اگر جهت معامله با اصول اخلاقی متضاد باشد، معامله نامشروع خواهد بود. به عنوان مثال، اگر یک شخص قصد دارد یک معامله را با هدف ضرر رساندن به دیگری انجام دهد، این جهت معامله نامشروع خواهد بود.

در نهایت، اهمیت شرایط مشروعیت جهت معامله این است که اطمینان حاصل شود که معامله به شکل مشروع و قانونی انجام شده و با اصول اخلاقی و قانونی سازگاری داشته باشد. این موارد می‌توانند توسط دادگاه یا مراجع حقوقی بررسی شوند و معاملات نامشروع یا نامجاز باطل شناخته شوند.