نمونه دادخواست اثبات مالکیت
فهرست مقالات

نمونه دادخواست اثبات مالکیت

دادگاه صالح محترم حوزه [نام حوزه دادگاه]

با احترام،

موضوع: اثبات مالکیت

مدعی: [نام و نام خانوادگی مدعی]، پست الکترونیک: [ایمیل مدعی]، تلفن: [شماره تماس مدعی]، آدرس: [آدرس مدعی]

خوانده: [نام و نام خانوادگی خوانده]، پست الکترونیک: [ایمیل خوانده]، تلفن: [شماره تماس خوانده]، آدرس: [آدرس خوانده]

محترم دادستان صالح محترم،

با احترام به استحضار می‌رساند، مدعی مذکور، بنا به دلایل و مستندات مندرج در این دادخواست، اقدام به اثبات مالکیت بر خصوصیت زیر نموده و از دادگاه محترم تقاضای بررسی و صدور حکم مربوط را دارد:

موضوع: ۱. مالکیت بر [نام ملک/اموال] واقع در [آدرس ملک/اموال]، با جزئیات بیشتر در پیوست‌های مربوطه.

مستندات: ۱. اسناد مالکیت اصلی (سند رسمی/اماره تصرف/سند اصلاحات ارضی و غیره). ۲. مدارک تاریخچه مالکیت و انتقالات آن. ۳. شواهد مکتوب، عکس‌ها و سایر مستندات مرتبط.

دلایل: ۱. بر اساس مستندات ارائه شده، مدعی مالکیت معتقد است که مالک معتبر و قانونی ملک/اموال مذکور می‌باشد. ۲. هیچگونه حق وراثت یا انتقال مالکیت به دیگری از سوی خود مدعی مشخص نگردیده است. ۳. امور مالیاتی و معاملات دیگر مرتبط با ملک/اموال به عنوان مالک واقعی مدعی مدیریت می‌شود.

تقاضا: با توجه به مستندات و ادله مطرح شده، مدعی تقاضا دارد که دادگاه محترم، مالکیت اصلی و قانونی ملک/اموال مذکور را تأیید و اثبات نماید.

مدعی تصریح می‌کند که اطلاعات مندرج در این دادخواست، بهترین اطلاعات و اعلامات موجود می‌باشد و همه گونه مسئولیت حقوقی مترتب بر درستی و کامل بودن آن بر عهده مدعی می‌باشد.

احتراماً، [امضای مدعی]

تاریخ: [تاریخ دادخواست]

 

شرایط اساسی در تنظیم دادخواست

تنظیم دادخواست در پرونده‌های حقوقی مهم و حیاتی است و باید با دقت و دقت بالا صورت گیرد. در این راستا، شرایط اساسی زیر باید در تنظیم دادخواست مورد توجه قرار گیرند:

۱. وجود قرارداد: ابتدا باید وجود قرارداد مورد اختلاف را اثبات کرد، چه به صورت کتبی و چه شفاهی. قرارداد باید موضوع دعوا و شرایط آن را به وضوح تعریف کند.

۲. اثبات اعتبار قرارداد: برای اینکه دادخواست قابل قبول باشد، لازم است که اعتبار قرارداد به دست آید. این می‌تواند از طریق مستندات، شواهد، شهادت‌ها و غیره صورت گیرد.

۳. اثبات مالکیت: در صورتی که مالکیت بخشی از مال مورد اختلاف را تشکیل می‌دهد، باید مالکیت آن قسمت اثبات شود. این می‌تواند از طریق سند رسمی، شواهد مکتوب یا شهادت‌ها صورت گیرد.

۴. تصرف در مال: لازم است که نشان داده شود متصرف به واقع در مال است و از آن استفاده می‌کند، مخصوصاً اگر ادعای مالکیت مبنی بر تصرف در مال باشد.

۵. تنظیم سند رسمی: برای تقویت دادخواست، می‌توان سند رسمی مرتبط با ادعای مالکیت را همراه با دادخواست ارائه کرد. این سند می‌تواند به عنوان اثبات مالکیت در دادگاه مورد استفاده قرار گیرد.

با توجه به موارد فوق، دادخواست باید به گونه‌ای تهیه شود که تمامی مستندات و شواهد مربوط به مالکیت و قرارداد به صورت واضح و محکم در آن ارائه شده باشند.