وکیل ارث در مشهد
فهرست مقالات

 وکیل انحصار وراثت در مشهد

اصولاً هر واقعه ای اعم از تولد و یا فوت شخص آثار و حقوقی برجا می‌گذارد و فوت اشخاص یکی از مواردی است که با توجه به شرایط متوفی و نوع سبک زندگی وی و اموال به جا مانده برای وراث آثاری به بار می آورد.

ارث یکی از آثار مالی و بعضاً مسئولیت معنوی بر دوش بازماندگان متوفی می باشد. به دلیل اهمیت این موضوع در قوانین تمام جوامع و ادیان مختلف تأکید اساسی شده و به تناسب عرف و فرهنگ هر جامعه و دیدگاه مذاهب مختلف قواعد متفاوتی در باب ارث تدوین گردیده است.

حمایت از کودکان کار در نظام حقوقی ایران

تعریف ارث

به لحاظ عرفی و قانونی ارث به مالی گفته می‌شود که پس از فوت و بر اساس اصول و ضوابط ای به وراث تعلق می‌گیرد. ارث طبق مواد ۸۶۲ و ۸۶۳ قانون مدنی به معنی مال یا حقی است که پس از مرگ شخص به باز ماندگانش می رسد . این زمان وراث با گرفتن گواهی انحصار وراثت می توانند ماترک را طبق اصول مربوط به تقسیم ارث بین خود تقسیم کنند.

موضوع ارث یکی از پیچیده‌ترین مباحث حقوقی می باشد. در واقع ارث به تمام اموال، بدهی‌ها، طلب متوفی و حقوق و وظایف به جا مانده از وی برای وراث پس از مرگش گفته می‌شود . به اینکه شخص در چه زمانی فوت کرده و در زمان فوت کدام یک از وراث زنده هستند و اینکه وراث متوفی چه کسانی هستند و چه نسبتی با او می‌دانند و اینکه سایر وراث چه تاثیری درمیزان سهم الارث یکدیگر دارند و نحوه تقسیم اموال چگونه میباشد و شخص فوت شده تا چه حد بعد از مرگش بر اساس وصیت می تواند در اموال خود تصمیم‌گیری کند و سایر موارد ارث همگی دلالت بر پیچیدگی موضوع ارث دارد.

 

منشاء ارث چیست؟

دو چیز باعث میشود که یک فرد از اموال شخص دیگر بعد از مرگش ارث ببرد:

موجب اول) رابطه نسبی است به عبارتی همان رابطه تولد یافتن از سر طریق والدین می باشد.

موجب دوم‌) رابطه سببی است که به عبارتی علت و سبب ارث بردن ازدواج می باشد بنابراین زوجین به سبب عقد نکاح دائم از یکدیگر ارث میبرند.

بنابراین، ارث بری در خارج از این دو منشاء قابل تصور نخواهد بود. اشخاص صرفا در قالب یکی از دو رابطه سببی یا نسبی میتوانند از یکدیگر ارث ببرند.

 

 

ارث چه زمانی محقق میگردد؟

طبق ماده ۸۶۷ قانون مدنی ارث به مرگ واقعی یا مرگ فرضی تحقق پیدا می‌کند.

در اصل سبب تحقق ارث یک عامل است و آن هم مرگ می باشد.

با توجه به این که مرگ به موت واقعی بوده یا به موت فرضی بوده در صورت تحقق و اثبات موت یا موت فرضی یا حقیقی متوفی مرگ وی سبب جدایی دارایی وی از شخصیتش شده و دارایی وی به وراث منتقل می‌شود.

البته موت فرضی زمانی صادر می شود که فرد غائب باشد و از تاریخ آخرین خبری که از زنده بودن وی رسیده مدتی گذشته که عادتاً چنین شخصی زنده نمی ماند به طور مثال که اگر فرد ۶۵ ساله مفقود شود و تا ۱۵ سال دیگر خبری از او نباشد فرض بر موت فرضی گذاشته می‌شود تا اموال او بلاتکلیف و از بین نرود و یا در زمان جنگ و شرایط خاص خبری از شخص نشود نسبت به آن شرایط تعیین زمان فوت فرضی می شود و حکم موت فرضی صادر می‌شود و به محض مرگ واقعی یا اثبات مرگ فرضی اموال شخص به ورثه منتقل می‌شود.

بنابراین تا زمانی که فوت حقیقی یا فرضی یک شخص به اثبات نرسیده باشد ، ارث بری اتفاق نخواهد افتاد.

 

 

طبقات ارث کدام هستند؟

وارثان نسبی که از مورث خود ارث می‌برند به سه طبقه تقسیم می‌شوند و وقتی که وارثی ازطبقه اول باشد وراث طبقه دوم از ارث محروم می‌شود. وارث طبقه دوم وارث طبقه سوم را از ارث محروم می‌کند.

طبق ماده ۸۶۳ قانون مدنی وراث طبقه بعد وقتی ارث می برند که از وارثین طبقه قبلی کسی نباشد. رعایت این اولویت بندی در ارث بری الزامی است و حاکی از آنست که افراد نسبی با توجه به درجه نزدیکی شان ، تقدم در ارث بری خواهند داشت.

طبقه اول : شامل پدر، مادر، فرزند و نوه می‌باشد.

طبقه دوم: پدربزرگ، مادربزرگ پدری و مادری و هرچه بالاتر رود برادر و خواهر( پدری) یا (مادری) یا (پدری و مادری) و فرزند آنها در صورت نبودن ایشان.

طبقه سوم: عمو و عمه و دایی و خاله و فرزندان آنها در صورت نبودن عمه یا خاله یا دایی و عمو

لازم به ذکر است که ارث از طریق رابطه سببی (ازدواج) نیز به وارث تعلق می‌گیرد به عبارتی تنها زن و شوهر از طریق اسباب زوجیت از یکدیگر ارث میبرند. این یعنی آنکه برای زوجین تقدم و تاخری متصور نبوده و آنها در کنار هریک از این طبقات ، قادر بر ارث بری خواهند بود.

 

 

برای درخواست بهترین وکیل ارث در مشهد و مشاوره با وکلای متخصص و حرفه ای در زمینه ارث و تقسیم ترکه با موسسه حقوقی حق جویان تماس بگیرید

شماره تماس وکیل رضا حسینی برج 09156024004