وکیل حقوقی در مشهد - وکیل پایه یک دادگستری با تجربه درمشهد - 09156024004
فهرست مقالات

وکیل تقسیم ارث در مشهد

نحوه تقسیم ارث بین ورثه طبق قانون

بعد از فوت فرد ، اموالش به طور قهری و غیر ارادی به ورثه تعلق میگیرد . ورثه افرادی هستند که از نزدیک ترین درجه و طبقه شروع

می شوند و تا دور ترین درجات خویشاوندی پیش می رود.

طبق قانون، ارث یعنی انتقال قهری حقوق ( انتقال  اموال منقول و غیرمنقول  ومطالباتی که به توافق رسیده باشد) ودارایی متوفی به ورثه او  که از زیر مجموعه های حقوق مدنی است.

ابتدا تمام هزینه های مربوط به کفن و دفن میت، بدهی های مالی او و وصیتش انجام شود سپس نوبت به تقسیم ارث میرسد.

نحوه دریافت گواهی انحصار وراثت: برای دریافت گواهی انحصار وراثت باید به اداره ثبت احوال مراجعه کرد تا موضوع فوت در بانک اطلاعات ثبت شود. بعد از باطل شدن شناسنامه فرد فوت شده، گواهی فوت صادر میشود.  بعد از صدور گواهی همه اموال فرد فوت شده به صورت قهری به ورثه انتقال داده میشود و ورثه برای تعیین سهم خود به شورای حل اختلاف محل خود مراجعه و گواهی انحصار وراثت را دریافت می کنند.

 

مدارک لازم برای انحصار وراثت  عبارتند از:

۱. گواهی فوت و شناسنامه متوفی: برای انحصار وراثت اصل گواهی فوت و کپی برابر اصل به انضمام درخواست لازم است.

۲.استشهادیه محضری: باید اسم همه وارثان در فرمی که دادگستری به متقاضی میدهد نوشته شود و ۲ فرد که وارث و متوفی را می شناسند  آن را امضا کنند و آن را در دفتر اسناد رسمی گواهی کنند.

۳. رسید گواهی مالیات بر ارث:

وراث بعد از فوت متوفی از دارایی‌های منقول و غیرمنقول  او سیاهه آماده کرده و به اداره دارایی تحویل می‌دهند و رسید را دریافت می کنند. سپس این رسید را با تقاضای گواهی انحصار وراثت به دادگاه ارائه می‌شود.

۴.آگهی فوت : دادگاه با هزینه متقاضیان آگهی فوت در روزنامه منتشر می کند تا وراث احتمالی یا افرادی که ادعا دارند برای ثبت به دادگاه مراجعه کنند.

۵. شناسنامه وراث به همراه کپی برابر اصل

۶.مالیات بر ارث: وجوهی مانند مستمری باز نشستگی  که توسط بیمه پرداخت می شود، سنوات پایان کار و دیه و خسارت بیمه عمر از مالیات بر ارث معاف هستند.

تازمانی که مالیات اموال متوفی مشخص نشده باشد انتقال اموال ممکن نیست.

۷. ترتیب تقسیم اموال: ترتیب وراث برای تقسیم ارث به صورت همسر، پدر و مادر و سپس فرزندان است . یعنی اگر پدر فوت کند طبق قانون یک هشتم از اموال غیر منقول به همسر ارث می رسد. سپس سهم ارث پدر و مادر در صورت حیات و باقی آن بین فرزندان تقسیم خواهد شد.

وکیل تقسیم ارث

وکیل تقسیم ارث کسی است که با داشتن آگاهی کامل قوانین مراحل انحصار وراثت برای صدور گواهی را انجام میدهد.

طبق ماده ۸۶۱ قانون مدنی دو امر سببی و نسبی موجب تقسیم ارث است.

ارث به موجب سبب:

به واسطه ازدواج با متوفی رابطه ارث بری ایجاد می شود و وراث متوفی محسوب می شوند. ارث به موجب نکاح دائم ایجاد می شود. شرط ارث بردن در نکاح موقت، باطل است یعنی در ازدواج موقت زن و مرد از یکدیگر ارث نمی برند.

 

ارث به موجب نسب:

افراد با داشتن رابطه خونی با متوفی خویشان او محسوب می‌شوند و از او ارث می برند.

نزدیکان سببی و نسبی طبق فقه اسلامی دیگر ارث می برند .

نزدیکان نسبی بنابر زاد و ولد ایجاد میشود و نسبت به متوفی در سه طبقه بنا بر اولویت جای می گیرند. تا زمانی که یک وارث از طبقه قبلی وجود داشته باشد طبقات بعدی از ارث متوفی معاف هستند.

در هر طبقه درجاتی وجود دارد که با وجود وارث درجه یک، افراد درجه دو ارث نمی برند .

در طبقه اول فرزندان درجه یک و نوه های متوفی درجه ۲ و در طبقه دوم خواهر و برادر درجه یک و خواهرزاده و برادرزاده درجه ۲ و در طبقه سوم عمو و عمه و خاله و دایی درجه یک و فرزندان آنها درجه دو محسوب می شوند.

 

موجبات انتقال ارث:

در صورتی وراث از متوفی ارث می برند که رابطه خویشآوندی وجود داشته باشد و مالی بر جای مانده باشد .

در رابطه نسبی همیشه ارث منتقل می شود اما در رابطه سببی در صورتی که توسط ازدواج دائم به وجود آمده باشد امکان انتقال ارث وجود دارد.

شرط دیگر انتقال ارث زنده بودن وارث در زمان فوت متوفی است. یعنی اگر جنینی یک لحظه بعد از زنده متولد شدن، فوت کند، او نیز وارث محسوب می شود.

اگرمرد فوت کند و فرزند داشته باشد یک هشتم ارث به زن می رسد و اگر فرزند نداشته باشد یک چهارم از ارث متوفی به زن می‌رسد.

اگر زن فوت کند و فرزند داشته باشد یک چهارم از ارث زن به مرد میرسد و اگر فرزند نداشته باشد نصف ارث زن به مرد می رسد.

در صورتی که مرد فوت کندو پسر نداشته باشد و تنهایک دختر داشته باشد همه ارث او به دختر میرسد. اما اگر همه اولاد متوفی دختر باشند به صورت مساوی بین آنها تقسیم می شود.

در صورتی که فرزندان متوفی دختر و پسر باشد پسران دو برابر دختران ارث می برند .

 

تقسیم ارث بین پسر و دختر:

برای تقسیم کردن ارث بین پسر و دختر چند حالت وجود دارد:

  • اگر وارث متوفی یک دختر و مادر پدر باشد سهم ارث پدر و مادرهر کدام یک ششم است و دختر سه ششم به ارث می برد. یک ششم باقی مانده اموال به نسبت سهم هر یک از وراث بین آنان تقسیم می شود. مگر درصورتی که متوفی علاوه پدر و مادر دارای خواهر و برادر نیز باشد اگرچه از ترکه سهمی ندارند ولی باعث می شود که مادر نتواندبیشتر از یک ششم از ترکه ارث ببرد.
  • اگر وراث متوفی پدر، مادر و چند دختر باشند سهم پدر و مادر هر کدام یک ششم و سهم دختران به اندازه چهار ششم است.
  • اگر وراث متوفی پدر و مادر و یا یکی از این دو باشند و فرزندان آن دختر و پسر باشند . پدر و مادر هر کدام یک ششم و ما بقی به نسبت پسر دو برابر دختر ، بین دختر و پسر تقسیم می شود.
  • اگر متوفی دارای مادر و پدر و یک یا چند فرزند پسر باشدبه پدر و مادر هر کدام یک ششم ارث می رسد و بقیه آن بین پسر یا پسرها تقسیم می شود.

ارث بردن زن حتی در طلاق

اگر شوهر، زن خود را به صورت رجعی (طلاقی که به طور معمول انجام می یابد)مطلقه کرده و در زمان عده فوت کند، زن از اموال شوهر ارث می برد ؛ ولی اگر فوت شوهر بعد از انقضای مدت عده بوده یا طلاق بائن باشد یعنی طلاقی که قبل از نزدیکی بوده یا طلاق زن یائسه ، طلاق خلع و مبارات (مهرم حلال، جانم آزاد) یا همان سه طلاقه باشد ، دیگر زن از مرد در صورت فوت ، هیچ ارثی نمی برد . ماده 943 قانون مدنی این امر را ابراز داشته است.

ناگفته نماند که در ماده 944 همین قانون آمده؛ اگر شوهر در حال این که به مرضی مبتلا است زن را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به علت همان مریضی بمیرد ، زن از او ارث می برد حتی اگر طلاق به صورت بائن باشد به شرط آن که زن در طول این یک سال شوهر نکرده باشد.

 

برای مشاوره با وکیل ارث در مشهد با شماره درج شده در سایت تماس بگیرید.