وکیل حقوقی در مشهد - وکیل پایه یک دادگستری با تجربه درمشهد - 09156024004
فهرست مقالات

وکیل وصیت مشهد

ارکان وصیت

مراد از ارکان، عناصر لازم برای تشکیل عمل حقوقی وصیت میباشد ، هیچ وصیتی محقق نخواهد شد ، مگر با وجود سه رکن اساسی ( لازم به ذکر است که فقدان هریک از این عناصر ، منجر به بطلان وصیت میگردد.

ارکان اصلی وصیت:

الف) موصی: به کسی گفته می‌شود که عمل وصیت را انجام می‌دهد و برای انجام تصرفات مالی و غیرمالی بعد از مرگش وصیت می کند. (موصی تا پایان عمرخویش ، فرصت برای انجام این عمل دارد)

ب) موصی له : به کسی گفته می‌شود که به نفع او وصیت می شود.

ج) موصی به، به مال مورد وصیت گفته می‌شود.

 

ارکان فرعی وصیت

البته در وصیت ، رکن فرعی دیگری نیز قابل تصور است که پیش بینی آن در وصیت ، توسط موصی ، اختیاری است که عبارت است از:

د) وصی: شخصی که به نیابت از موصی ، بعد از مرگ وی ، عمل وصیت موردنظر موصی را به انجام میرساند.

 

شرایط ارکان وصیت

ارکان وصیت که بدان ها اشاره نمودیم ، هریک باید از اوصافی برخودار باشند تا بتواند وصیت ، به شکل صحیح ایجاد گردد ، که در ذیل به آن ها خواهیم پرداخت:

الف) شرایط موصی

کسی که وصیت می‌کند باید اهلیت داشته باشد به این معنی که مجاز به تصرف در اموال خود باشد و به سن قانونی رسیده باشد . بع عبارت دیگر ، فرد وصیت کننده باید عاقل ، بالغ و قاصد ( دارای قصد و اراده) باشد. از طرفی وصیت کننده می تواند از وصیت خود برگردد. و یا پس از اینکه وصیتی کرد بعد از آن وصیت دیگری نماید، که در این صورت وصیت دوم مورد پذیرش است و وصیت دوم اجرا می‌شود.

اگر فرد دست به خودکشی و اعمالی بزند که باعث جراحت و از بین رفتن او شود و پس از آن وصیت کند اگر بر اثر این آسیب زدن به خود فوت کند وصیت انجام شده باطل است و هیچ اثر حقوقی بر آن بار نمی‌شود. چرا که وصیت با سوء نیت انجام شده است.

 

ب) شرایط موصی له

موصی له کسی است که برای او و به نفع او وصیت شده است. لذا باید موجود باشد تا بتواند مالک منافع یا عینی شود که برای او وصیت شده است. به همین خاطر نمی توان به نفع شخصی که فوت کرده است یا هنوز به دنیا نیامده است و صیتی انجام داد.

با همین استدلال جنین نیز باید زنده متولد شود تا وصیت برای او صحیح باشد .اگر کسی جنینی را عمدا سقط کند تا وصیت انجام شده به او نرسد در این صورت اموال به وراث  جنین که همان پدر و مادر و یا سایر افراد خانواده او هستند می رسد.

 

ج) شرایط وصی

وصیت کننده می تواند یک یا چند وصی را برای انجام وصیت خود تعیین کند. و در صورت تعدد وصی آنها باید مجتمعا به وصیت عمل کنند. یعنی تصمیم ها به اشتراک گذاشته شود، با هم تصمیم بگیرند و با هم و با موافقت یکدیگر انجام دهند، در این حالت عمل یکی از آن ها بدون موافقت دیگران نافذ نیست.

در صورتی هم که چند وصی تعیین شده اند ولی وصیت کننده قید کرده است که هرکدام مستقلاً تصمیم بگیرند و عمل کنند، در این حالت هر کدام از آن ها باید به تنهایی مورد وصیت را انجام دهد.

 

د) شرایط موصی به

همان طور که گفتیم موصی به همان مالی است که مورد وصیت قرار گرفته است. این مال باید مالیت و منفعت عقلایی داشته باشد. یعنی چیزی باشد که قابل ارزش گذاری باشد و در نزد عرف نیز برای آن منفعتی متصور شده باشد .مثلاً پشه ای را که در هوا پرواز می کند نمی توان به ملکیت دیگری در آورد  و از طرفی مال مورد وصیت باید حتماً ملک وصیت کننده باشد و شخص نمی تواند اموال دیگری را برای خود وصیت کند. همچنین وصیت باید تا یک سوم اموال انجام شود و بیشتر بر آن منوط بر تنفیذ وراث است.

 

برای مشاوره با وکیل حقوقی پایه یک در مشهد با شماره درج شده در سایت تماس بگیرید