وکیل حقوقی در مشهد - وکیل پایه یک دادگستری با تجربه درمشهد - 09156024004
فهرست مقالات

چرخه عمر شركت و هزينه حقوق صاحبان سهام شركت ها

روش هاي تامين مالي براي تداوم فعاليت و اجراي پروژه هاي سود آور، در فرايند رشد شركت ها بسيار موثرند و موجب ادامه حيات شركت ها در دنياي رقابتي امروز مي شوند .

شركت ها مي توانند منابع مالي خود را از داخل يا خارج از شركت تامين كنند. هدف اصلي شركت ها، افزايش بازده حقوق صاحبان سهام است كه منجر به كاهش در هزينه سرمايه مي شود و ارزش شركت را بالا مي برد .

هزينه حقوق صاحبان سهام، بازده اي است كه سرمايه گذار از بابت سرمايه گذاري خود در شركت در نظر مي گيرد و تا حد زيادي در تخمين صرف ريسك سرمايه گذاري و ارزيابي پروژه هاي  سرمايه گذاري به كار مي رود و بستگي به عواملي مانند: پايه هاي اقتصادي، پويايي صنعت و به طور كلي شرايط اقتصاد ملي دارد  و طبق تئوري چرخه عمر، شركت ها در مراحل مختلف چرخه عمر از نظر مالي و اقتصادي داراي نمودگرها و رفتارهاي خاصي هستند، بدين معني كه ويژگي هاي مالي و اقتصادي يك شركت، تحت تأثير مرحله اي از چرخه عمر است كه شركت در آن قرار دارد.

با توجه به منابع سرمايه اي در اختيار شركت و مزاياي رقابتي كه در مراحل مختلف چرخه عمر وجود دارد، سرمايه گذاران متناسب با تنوع بالقوه در شرايط، تقاضاي صرف ريسك متفاوتي را خواهند داشت. مي توان بيان كرد كه چرخه عمر شركت كاربردي كليدي و بسيار مهم در جذب نظر سرمايه گذاران بر عهده دارد، كه در نهايت منجر به نقدينگي بالاتر سهام و هزينه سرمايه كمتر مي شود.

شركتها در سطوح مختلف چرخه عمر داراي توانايي هاي متفاوتي در بدست آوردن منابع مالي از بازار هستند. تئوري مبتني بر منابع بيان مي كند كه منابع در نهايت منجر به، ايجاد يك مزيت رقابتي براي شركت مي شود.

در واقع ديدگاه مبتني بر منابع بايد دوره ظهور، توسعه و پيشرفت توانايي ها و منابع يك سازمان را در طي زمان در بر بگيرد.

با توجه به نحوه تامين منابع و مصرف آنها در شركت مي توان پي برد شركت در كدام مقطع از چرخه عمر قراردارد . شركتها در سطوح آغازين چرخه عمر، نسبتا كوچك و ناشناخته هستند و خيلي كمتر توسط سرمايه گذاران و تحليلگران مورد پيگيري قرار مي گيرند.

بنابراين اين شركتها عدم تقارن اطلاعاتي بسيار بالايي را دارند،كه مي تواند باعث قيمت گذاري اشتباه گردد ، كه داراي ارتباط مثبتي باهزينه سرمايه است. در طرف ديگر شركت هاي به بلوغ رسيده قابليت حفظ موجوديت بلند مدت تري را در بازار دارا مي باشند و به طور پيوسته از نزديك توسط تحليلگران و سرمايه گذاران مورد پيگيري قرار مي گيرند، در نتيجه از عدم تقارن اطلاعاتي كمتري برخوردارند و داراي ريسك كمتري هستند.

در دسترس بودن و شفافيت اطلاعات در باره مديريت و سود آوري بالقوه شركت هاي بزرگ باعث مي شود كه سطوح عدم اطمينان كاهش يابد. در نتيجه در شركت هاي بزرگ سرمايه گذاران خواهان بازده پايين تري بر روي سرمايه گذاري خود هستند، كه به طرز اثر بخشي باعث كاهش هزينه سرمايه ميشود.  شركت هايي كه براي مدت زمان بيشتري به فعاليت خود ادامه داده اند بهتر توسط سرمايه گذاران شناخته شده اند، كه باعث بهبود دقت اطلاعات درباره شركت و كاهش ريسك مي شود.

سرمايه گذاران به طورعمومي به دنبال سهام با ريسك تخمين و هزينه مبادلات پايين تر و عدم تقارن اطلاعاتي كمتر مي باشند. تقاضاي بيشتر براي سهام با اين ويژگي ها باعث افزايش نقدينگي سهام مي شود، كه هزينه سرمايه را تحت تاثير قرار مي دهد.

شركت ها همانند اجزاي يك بدن، تمايل به پيشرفت و تكامل در يك قالب خطي به واسطه قابل پيش بيني بودن استراتژي ها، ساختارها و فعاليت هايي دارند كه مطابق با سطوح ظهور تا افول شركت مي باشند. از حدود سال 1960 پژوهشگران مديريت و استراتژي، مدل چرخه عمر شركت را (كه از علم زيست شناسي استخراج نموده بودند) در پژوهش هاي مالي و بازرگاني وارد نمودند .

دانشمندان علوم اقتصادي و مديريت در تئوري ها و فرضيه هاي علمي بررسي هايي را در مورد دوره ي عمر شركت ها انجام داده اند و دوره هاي عمر را به مراحلي تقسيم كرده اند. در ادبيات اين علوم براي دوره ي عمر مدل هايي با چند مرحله ارائه شده است، در چارچوب اين مدل ها موسسات و شركت ها با توجه به هر مرحله از حيات اقتصادي خود خط مشي مشخصي را دنبال مي كنند.

اين سياست ها به گونه اي در اطلاعات مالي و حسابداري شركت ها منعكس مي شود. از سوي ديگر هزينه سرمايه ، بازده مورد انتظار سهام داران از سرمايه گذاري در شركت است و تا حد بسيار زيادي در ارزشيابي پروژه هاي سرمايه گذاري و تخمين صرف ريسك حقوق صاحبان سهام استفاده مي شود. ويژگي هاي خاص شركت مانند انداره شركت، سن، ريسك پذيري، نقدينگي سهام، اهرم مالي و كيفيت افشا و …. تعيين كننده هزينه حقوق صاحبان سرمايه مي باشد. شركتها در سطوح مختلف چرخه عمر داراي توانايي هاي متفاوتي در بدست آوردن منابع مالي از بازار هستند.

شركتها در سطوح آغازين چرخه عمر، نسبتا كوچك و ناشناخته هستند و خيلي كمتر توسط سرمايه گذاران و تحليلگران مورد پيگيري قرار مي گيرند. بنابراين اين شركتها عدم تقارن اطلاعاتي بسيار بالايي را دارند، كه مي تواند باعث قيمت گذاري اشتباه گردد ، كه داراي ارتباط مثبتي با هزينه سرمايه است. در طرف ديگر شركتهاي به بلوغ رسيده قابليت حفظ موجوديت بلند مدت تري در بازار را دارا مي باشند و به طور پيوسته از نزديك توسط تحليلگران و سرمايه گذاران مورد پيگيري قرار مي گيرند، در نتيجه از عدم تقارن اطلاعاتي كمتري برخوردارند و داراي ريسك كمتري هستند.

شركت هايي كه براي مدت زمان بيشتري به فعاليت خود ادامه داده اند بهتر توسط سرمايه گذاران شناخته شده اند،كه باعث بهبود دقت اطلاعات درباره شركت و كاهش ريسك مي شود . سرمايه گذاران به طور عمومي به دنبال سهام با ريسك تخمين و هزينه مبادلات پايين تر و عدم تقارن اطلاعاتي كمتر مي باشند.

تقاضاي بيشتر براي سهام با اين ويژگي ها باعث افزايش نقدينگي سهام مي شود كه هزينه سرمايه را تحت تاثير قرار مي دهد .

 

برای مشاوره و درخواست وکیل پایه یک دادگستری با شماره 09156024004 تماس بگیرید.